Adatkezelési tájékoztató

Bevezetés

Jelen tájékoztató az Európai Parlament és a Tanács 2016/679-es Általános Adatvédelmi Rendeletét (GDPR), illetve az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseit alapul véve került kialakításra.

A tájékoztató célja, hogy a honlap látogatóinak információt nyújtson az adatai kezelésével kapcsolatos minden tényről, így különösen az adatkezelés céljáról és jogalapjáról, az adatkezelésre és az adatfeldolgozásra jogosult személyéről, az adatkezelés időtartamáról.

A tájékoztató hatálya nem terjed ki azon szolgáltatásokra és adatkezelésekre, amelyek az adatkezelőn kívüli, harmadik személyek promócióihoz, nyereményjátékaihoz, szolgáltatásaihoz kapcsolódnak. A tájékoztató szintén nem terjed ki a jelen honlapon hivatkozott weboldalak szolgáltatásaira és adatkezeléseire. Ilyen esetekben a szolgáltatást üzemeltető harmadik személyes adatkezelési tájékoztatójában foglalt rendelkezések irányadók. Ezekért a maddogcraftcider.com nem vállal semmilyen felelősséget.

Fogalmak

1. érintett/Felhasználó: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személy;

2. személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat – különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés;

3. adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja;

4. adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása,

A tájékoztatóban hivatkozott szolgáltatások esetében adatkezelőnek minősül a maddogcraftcider.com portál üzemeltetője.

5. adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adatokon végzik;

6. adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatkezelővel kötött szerződése alapján – beleértve a jogszabály rendelkezése alapján történő szerződéskötést is – adatok feldolgozását végzi;

A jelen tájékoztatóban hivatkozott szolgáltatások esetében adatfeldolgozók lehetnek:

AK Enterprise Kft (3368 Boconád, Szabadság tér 2.)

Google LLC. (1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043 USA)

7. adatvédelmi incidens: személyes adat jogellenes kezelése vagy feldolgozása, így különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés.

8. Honlap: az adatkezelő által működtetett maddogcraftcider.com weboldal.

9. Szolgáltatások: az adatkezelő által biztosított szolgáltatások, amelyek elérhetők a maddogcraftcider.com honlapon.

10. Felhasználó: az a természetes személy, aki a szolgáltatásokra regisztrál, és ennek keretében megadja egyes személyes adatait.

11. Külső szolgáltató: külső szolgáltató a maddogcraftcider.com oldalain elérhető szolgáltatások biztosításához kapcsolódóan igénybe vett harmadik fél szolgáltató partnerek, amelyek számára a szolgáltatásaik biztosítása érdekében személyes adatok továbbításra kerülhetnek.

A kezelt személyes adatok

A felhasználó döntése alapján az adatkezelő a honlapon keresztül elérhető szolgáltatások igénybevételéhez kapcsolódóan kezelheti az alábbi adatokat: név, e-mail cím.

A közösségi oldalak adatkezelése körében az adatgyűjtés ténye, a kezelt adatok köre:

Facebook/Google+/Twitter/Pinterest/Youtube/Instagram stb. közösségi oldalakon regisztrált neve, illetve a felhasználó nyilvános profilképe. Az érintettek köre: Valamennyi érintett, aki regisztrált a Facebook/Google+/Twitter/Pinterest/Youtube/Instagram stb. közösségi oldalakon, és „lájkolta” a weboldalt. Az adatgyűjtés célja: A közösségi oldalakon, a weboldal egyes tartalmi elemeinek, termékeinek, akcióinak vagy magának a weboldalnak a megosztása, illetve „lájkolása”, népszerűsítése. Az adatkezelés a közösségi oldalakon valósul meg, így az adatkezelés időtartamára, módjára, illetve az adatok törlési és módosítási lehetőségeire az adott közösségi oldal szabályozása vonatkozik. Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása személyes adatai kezeléséhez a közösségi oldalakon.

Amennyiben a felhasználó a weboldal részére e-mailt küld, az adatkezelő rögzíti a nevét és az e-mail címét, majd átadja az adatfeldolgozónak, amely azt a szolgáltatás nyújtásához szükséges mértékben és időtartamban kezeli.

Az adatkezelő által kezelt további adatok

Az adatkezelő a gördülékenyebb kiszolgálás érdekében a felhasználó számítógépén ún. cookie-t helyez el. A cookie célja az adott oldal minél magasabb színvonalú működésének biztosítása, személyre szabott szolgáltatások biztosítása, a felhasználói élmény növelése. A cookie-t a felhasználó képes törölni saját számítógépéről, illetve beállíthatja böngészőjét, hogy a cookie-k alkalmazását tiltsa. A cookie-k alkalmazásának tiltásával a felhasználó tudomásul veszi, hogy cookie nélkül az oldal működése nem teljes értékű.

Az adatkezelés célja

Az adatkezelő által folytatott adatkezelés célja az online tartalomszolgáltatás, a felhasználóval való kapcsolattartás, közvetlen üzletszerzési illetve marketing célú megkeresés (pl. hírlevél, eDM, stb.), egyedi esetekben nyereményjátékok szervezése, lebonyolítása, a nyertesek kiértesítése és részükre a nyeremény biztosítása.

Adatkezelő a megadott személyes adatokat a fentiektől eltérő célokra nem használja fel.

Az adatkezelésre a felhasználók önkéntes, előzetes, megfelelő tájékoztatáson alapuló nyilatkozata alapján kerül sor, amely nyilatkozat tartalmazza a felhasználók kifejezett hozzájárulását ahhoz, hogy az oldal használata során általuk közölt személyes adataik felhasználásra kerüljenek. A felhasználó jogosult az adatkezeléshez történő hozzájárulását bármikor visszavonni.

Jelen tájékoztatóban meghatározott adatfeldolgozók részére történő adattovábbítás a felhasználó külön hozzájárulása nélkül végezhető.

A felhasználó szavatolja, hogy a weboldal szolgáltatásainak igénybevétele során általa más természetes személyekről megadott vagy hozzáférhetővé tett személyes adat kezeléséhez az érintett személy hozzájárulását jogszerűen beszerezte. A felhasználó által feltöltött, megosztott felhasználói tartalomért minden felelősség a felhasználót terheli.

A felhasználó e-mail címe megadásakor felelősséget vállal azért, hogy a megadott e-mail címről kizárólag ő vesz igénybe szolgáltatást.

Az adatkezelés elvei

A szolgáltatások igénybevételéhez elengedhetetlenül szükséges személyes adatokat az adatkezelő az érintett felhasználó hozzájárulása alapján, és kizárólag célhoz kötötten használja fel.

Az adatkezelő a személyes adatokat csak a jelen tájékoztatóban, ill. a vonatkozó jogszabályokban meghatározott célból kezeli.

Az adatkezelő a megadott személyes adatokat nem ellenőrzi. A megadott személyes adatok megfelelőségéért kizárólag az azt megadó személy felel.

A 16. életévét be nem töltött személy személyes adatai csak szülői vagy a szülői jogköröket gyakorló személy hozzájárulása esetén kezelhető. Az adatkezelőnek nem áll módjában a hozzájáruló személy jogosultságát, illetve nyilatkozatának tartalmát ellenőrizni. A hozzájárulás jogszabályoknak való megfeleléséért a felhasználó felel.

Az adatkezelő az általa kezelt adatokat a tájékoztatóban meghatározott adatfeldolgozókon kívül harmadik félnek nem adják át.

Az adatkezelő statisztikák készítésének céljából a felhasználók aktivitásáról adatokat gyűjthet, melyek nem kapcsolhatók össze a felhasználók regisztrációkor megadott adataival.

Az adatkezelő gondoskodik az általa kezelt adatok biztonságáról és megtesz minden intézkedést, amelyek biztosítják, hogy a kezelt adatok védettek legyenek, megakadályozza jogosulatlan hozzáférésüket és felhasználásukat.

Az adatkezelés időtartama

A felhasználó által megadott személyes adatok kezelése mindaddig fennmarad, amíg a felhasználó a szolgáltatásról az adott e-mail címmel le nem iratkozik, vagy egyébként nem kéri adatai törlését. Ez esetben az adatok az adatkezelő ill. azt adatfeldolgozó rendszereiből törlődnek.

A rendszer működése során automatikusan, technikailag rögzítésre kerülő, adatok a generálódásuktól számítva a rendszer működésének biztosítása szempontjából indokolt időtartamig kerülnek tárolásra a rendszerben. Ezen adatok a felhasználók egyéb személyes adataival össze nem kapcsolhatók.

A felhasználó jogai

A felhasználó adatainak kezeléséről bármikor kérhet tájékoztatást a akenterprisekft@gmail.hu címen. A levélben küldött tájékoztatás kérést az adatkezelő akkor tekinti hitelesnek, ha a megküldött kérelem alapján a felhasználó egyértelműen beazonosítható, vagyis a kérés a felhasználó regisztrált e-mail címéről érkezik.

A tájékoztatáskérés kiterjedhet a felhasználó adatkezelő által kezelt adataira, azok forrására, az adatkezelés céljára, jogalapjára, időtartamára, az adatfeldolgozók nevére és címére, az adatkezeléssel összefüggő tevékenységekre, valamint a személyes adatoknak továbbítása esetén arra, hogy kik és milyen célból kapták vagy kapják meg felhasználó adatait.

A felhasználó kérheti az adatkezelők által kezelt adatainak helyesbítését vagy módosítását, illetve kiegészítését. A korábban a felhasználó által törölt adatok később nem állíthatóak helyre.

A felhasználó kérheti az adatkezelők által kezelt adatainak törlését. Az adatkezelő az adatfeldolgozó rendszerén keresztül küldött hírlevelei az azokban található leiratkozás linken keresztül mondhatók le. Leiratkozás esetén az adatfeldolgozó a hírlevél adatbázisában a felhasználó személyes adatait törli.

Adatfeldolgozás

Az adatkezelő a jelen tájékoztatóban fentebb nevesített adatfeldolgozó szolgáltatásait veszi igénybe.

Az adatfeldolgozó az általa kezelt vagy feldolgozott adatokat a GDPR által előírt rendelkezésekkel összhangban rögzíti és kezeli.

Webanalitikai és hirdetéskiszolgáló külső szolgáltatók

A maddogcraftcider.com oldalon webanalitikai és hirdetéskiszolgáló külső szolgáltatókkal működik együtt. A külső szolgáltatók hozzáférhetnek a felhasználó IP címéhez, valamint sok esetben cookie-k, clicktag mérőkódok, vagy egyéb kattintásmérők használatával biztosítják a maddogcraftcider.com látogatottsági adatainak elemzését, statisztikák készítését.

A külső szolgáltatók által elhelyezett cookie-k bármikor törölhetők a felhasználó készülékéről, a böngésző megfelelő beállításainak kiválasztásával pedig általában visszautasítható a cookie-k használata.

A maddogcraftcider.com-mal együttműködő külső szolgáltatók:


Google LLC. – adatvédelmi irányelvek

Adattovábbítás lehetősége

Az Adatkezelők jogosultak és kötelesek minden olyan rendelkezésére álló személyes adatot az illetékes hatóságoknak továbbítani, amelyek továbbítására őket jogszabály kötelezi. Ilyen adattovábbítás, valamint az ebből származó következmények miatt az adatkezelő nem tehető felelőssé.

Az Adatkezelési tájékoztató módosítása

Az adatkezelő fenntartja magának a jogot, hogy a jelen tájékoztatót egyoldalú döntésével bármikor módosítsa.

A felhasználó következő belépéssel elfogadja a tájékoztató mindenkor hatályos rendelkezéseit, ezen túlmenően az egyes felhasználók beleegyezésének kikérésére nincs szükség.

Jogérvényesítési lehetőségek

Bármilyen, adatkezeléssel kapcsolatos kérdéssel az akenterprisekft@gmail.hu e-mail címen kapható felvilágosítás.

A felhasználó az adatkezeléssel kapcsolatos panaszával közvetlenül a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhat:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

Levelezési cím: 1530 Budapest, Postafiók: 5.

Telefon: +36 -1-391-1400

Fax: +36-1-391-1410

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Az oldalt csak 18 év felettiek látogathatják. / Only people over 18 are allowed to visit our page.

Elmúltál már 18 éves? / Are you at least 18 years old?